Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

EVVO:

Oslavy lesa na Floře

V průběhu dopoledne bylo pro skupiny žáků na výstavišti Flora Olomouc připraveno 16 stanovišť, které  skupiny žáků s pedagogickým doprovodem procházeli a byly jim na nich prezentovány  informace z oblasti péče o les, lesnictví, myslivosti. Na stanovištích žáci plnili nejrůznější úkoly či soutěže. Za splnění úkolů  obdržela skupina drobné ceny a dárky. Dále se  skupiny žáků účastnily střelby z luku, rýžování zlata, ukázek lesnické techniky atd. Na akci bylo přítomno 10  žáků z naší školy.

 

„Vysaď strom pro mír! Mír je zelený!“ 

Do celosvětové akce s názvem „Vysaď strom pro mír! Mír je zelený!“ se dne 21. 9. zapojili i žáci a učitelé naší školy. Akce je pořádána mezinárodními organizacemi LEAF zabývající se učením o lese a ENO, která propaguje životní prostředí online. Žáci vysadili v blízkosti školního hřiště dva stromy – Strom míru a Strom nenásilí, o které budou společně pečovat. Tento den nebyl pro vysazení stromů zvolen náhodou. Na jednadvacáté září totiž OSN určilo Mezinárodní den míru. Akce se v tomto dni zúčastnilo více než pět tisíc škol ze sto padesáti zemí světa.

Žáci i učitelé byli mile potěšeni, že jejich pozvání přijali vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova RNDr. Juliš Pavel, vedoucí oddělení sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Přerova Bc. Jana Žouželková, kurátorka pro mládež Mgr. Zaoralová Veronika, DiS , zástupce Kabelové televize Přerov, zástupce Přerovského deníku a rodiče dětí.

 

Sběr starého papíru

V průběhu školního roku pořádá škola minimálně dvakrát sběr papíru. Sběr je potom odvážen školním automobilem do sběrny. Za utržené peníze jsou nakoupeny odměny pro nejlepší sběrače, odměny do soutěží s tematikou EVVO a slouží i jako příspěvek na dopravu dětí na akce konané při příležitosti projektových dnů zaměřených na EVVO.

 

Najdi si svůj červený kontejner

Cílem této akce, která se konala v Přerově na náměstí T.G.M.,  bylo  zábavnou formou informovat žáky o potřebě sběru a ekologické likvidaci vysloužilých elektrospotřebičů a zejména o červených stacionárních kontejnerech na drobné elektrozařízení.

 Pro zúčastněné třídy bylo připraveno množství soutěží a atrakcí. Každé třídě se  věnovali dva promotéři, kteří žáky provedli celým programem. Žáci se zde dozvěděli či si připomenuli nejen odpovědi na otázky "Proč nesmím vyhodit vysloužilý elektrospotřebič do popelnice?" nebo "Kde ho mohu odevzdat k recyklaci?“.

Z naší školy se této akce zúčastnilo 50 žáků. Za svou aktivitu byli od organizátorů odměněni drobnými upomínkovými předměty.

 

Světový Den vody -  Projektový den „Voda pro život“

Proběhla přenáška na téma Voda a její význam/koloběh vody, voda v lidském těle, voda a pitný režim/.  V učebnách Vv a Hv žáci vytvářeli výtvarné práce na dané téma. Tyto práce následně vystavili na chodbách školy. Zpívali písně o vodě, vyráběli papírové lodičky, které lepili na „papírové řeky“

 

V druhé části projektového dne  se žáci v doprovodu učitelů vydali na vycházku kolem potoka Strhance k řece Bečvě a k rybníku. Pozorovali život kolem vody a ve vodě. 

 

Recyklohraní

Naše škola je zapojena v projektu Recyklohraní, při němž žáci společně s učiteli vypracovávají zadané úkoly od organizátorů projektu. Velký úspěch mělo řešení křížovek s tematikou nakládání s odpady, dále například fotografování černých skládek apod.

Za splněné úkoly obdržela škola určitý počet bodů, za které koordinátor EVVO vybírá z katalogu odměn dárky. Nejhodnotnějším dárkem byla souprava pro hru pétanque. Děti se již seznámily s pravidly této hry a velmi rády ji hrají. 

 

Den země

 Každoročně se koná projektový den s názvem Den země. V průběhu tohoto dne děti navštěvují Sběrný dvůr Technických služeb města Přerova. Pečují o okolí své školy pod vedením učitelů. Vydají se do přírody a pozorují živočichy a rostliny, všímají si pozitivních i negativních zásahů člověka do přírody. Učí se vnímat životní prostředí a chránit ho. Děti navštěvují ORNIS a BIOS v Přerově.

Děti rovněž vyrábí různé dekorace i praktické předměty z odpadových materiálů, především z PET lahví a jejich vršků.

 

EKO – koutek

V 1. Poschodí školy je umístěn EKO koutek, který seznamuje žáky s důležitostí ochrany životního prostředí, vede je ke kladnému vztahu k přírodě a nabádá je k uvědomění, jak nakládat s odpady.

Žáci pod vedením učitelů vytvořili EKOKODEX ŠKOLY, kterým se snaží řídit.

 

Školní zahrada

Žáci naší školy pracují v rámci hodin pracovního vyučování na školním pozemku, který je umístěn v blízkosti školního hřiště. Je tvořen okrasnou částí a užitkovou částí.  Produkty z užitkové části jsou využívány ve cvičné školní kuchyni, kde se děti pod vedením učitelů snaží připravit zdravé pokrmy. Z nasušených bylin vyrábějí děti různé dekorace, které slouží k výzdobě školy. Na školní zahradě je zahradní domek, který slouží k uschování zahradního nářadí a dřevěného nábytku. Tento nábytek je součástí venkovní přírodní učebny.

 

Za babím létem 

Projektový den Za babím létem byl zaměřen na pozorování podzimní přírody. Děti se vydaly přerovským luhem a pokračovaly do PŘÍRODNÍ REZERVACE ŽEBRAČKA. Seznámili se s flórou a faunou této významné přírodní rezervace.  Na zpáteční cestě navštívili přerovské laguny, kde krmili vodní ptáky – kachny, labutě apod. Poslední zastávkou byl park s majákem u řeky Bečvy, kde si děti zahráli petanque, který získali jako odměnu z projektu Recyklohraní.  

 

Tonda Obal na cestách

Výstava spojená s hrou na téma třídění odpadu pro děti ZŠ, kterou financuje firma EKO-KOM a.s. V průběhu besedy lektor dětem vysvětlil správné třídění a následné využití separovaného odpadu. Součástí byla i hra, při které si děti prakticky vyzkoušely, jak správně třídit. Lektoři přizpůsobili besedu a její obsahovou náročnost našim žákům.

Lektorka byla překvapena znalostmi našich žáků o třídění odpadu a rovněž je pochválila za vzorné chování v průběhu besedy. 

 

Vyvěšování ptačích krmítek 

Chlapci z vyšších ročníků vyrábějí v hodinách pracovního vyučování krmítka pro ptáky. Tato krmítka pak se svými spolužáky rozmisťují na oknech školní družiny a v prostoru okolí školního hřiště. V zimě se starají o tato krmítka a dbají na jejich pravidelné doplňování potravou pro ptáky.